طرح کیف پول اتوسرویس

۱۳۹۷-۰۱-۰۱

در اين طرح به ازاي هر كد سريال ارسالي توسط اتوسرويسكار مبلغي براي كيف پول ايشان در نظر گرفته
ميشود. همچنین در صورتی که  مصرف کننده با تشویق اتوسرویسکاراقدام به ارسال کد قرعه کشی نماید  25 درصد به مبلغ كيف پول اتوسرویس اضافه مي گردد. مبالغ مربوط به كيف پول پس از رسيدن به حد نصاب در نظر گرفته شده با
اتوسرويسكاران تسويه خواهد شد. همچنین قرعه كشي مصرف كنندگان نیز مانند گذشته به صورت دوره اي انجام مي پذيرد.